Generationsskifte

Et generationsskifte er når en virksomhed eller et selskab bliver overdraget til den næste generation i ejerens familie, eller til medarbejdere. En overdragelse kan bl.a. ske ved succession, hvilket betyder at den nye ejer overtager den tidligere ejers skattemæssige forpligtelser.

Undgå beskatning ved et generationsskifte

Der er forskellige muligheder for at undgå at betale skat som sælger af en virksomhed. For at kunne benytte sig af successionsmuligheden, så skal en af følgende være gældende;

 • Den nye ejer i generationsskiftet skal være barn af ejeren
 • Den nye ejer i generationsskiftet skal være svigerbarn af ejeren
 • Den nye ejer i generationsskiftet skal være barnebarn af ejeren
 • Den nye ejer i generationsskiftet skal være en nær medarbejder

Yderligere er der muligheder for at andre familie-medlemmer kan benytte sig af successionsmuligheden hvis man benytter reglen omkring nære medarbejdere. Muligheden omkring succession er både gældende ved virksomheder der ejes personlig, og selskaber.

Successionsmuligheden gør at køber overtager sælgers skatteforpligtelser. Det betyder rent praktisk at køberen skal betale den skat af handlen som sælger ellers ville have skullet betale. Derfor er der også mulighed for at erstatte en del af købssummen med en gave, som bliver beskattet væsentligt anderledes end ved et direkte salg. Ved salg til en nær medarbejder kan dette dog ikke lade sig gøre, og man laver typisk en prisnedslag som kompenserer for den ekstra skattebyrde der påtages i sammenhæng med generationsskiftet.

Successionsmuligheden kan ikke bruges hvis der skal ske et salg af en virksomhed til en fremmed person, som ikke lever op til ovenstående krav. Der er dog stadig mulighed for at slippe for at betale skat af salget hvis virksomheden drives i et selskab, og aktierne/andelene ejes af et holdingselskab. Ved brug af denne mulighed vil der først ske en beskatning når sælger udbetaler pengene til sig selv.

Værdiansættelse ved generationsskifte

En værdiansættelse af en virksomhed i sammenhæng med et generationsskifte kan godt være svært, specielt hvis virksomheden skal overtages af børn eller børnebørn. I det tilfælde vil salgsprisen nemlig ofte ikke afspejle den faktiske værdi. Der er dog forskellige retningslinier for hvordan man bl.a. kan beregne værdien af aktier/andele, goodwill og ejendomme, hvilket SKAT også vil kigge på for at vurdere om transaktionen er sket til markedsværdi.
Der er forskellige måder man kan påvirke værdien af virksomheden inden et generationsskifte, og derved også handelsværdien:

 • Hvis virksomheden er meget kapital-tung, så kunne det være en god ide at mindske kapitalen hvilket vil sænke værdien af virksomheden.
 • Hvis der er aktiviteter som den nye ejer ikke ønsker at drive videre, bør disse lukkes inden generationsskiftet startes
 • Hvis der kommer til at være forskellige ejere, kan virksomheden spaltes i forskellige virksomheder som de forskellige ejere kan overtage hver især
 • Generationsskiftet kan også være et køb af aktiver i virksomheden istedet for hele virksomheden. Derved ejer sælger stadig virksomheden, og summen der kommer fra salget af virksomheden vil også blive i virksomheden. Derved undgås en personlig beskatning ved salget, og værdien der skal beskattes er yderligere mindre, da det kun er nogle af virksomhedens aktiver der skifter hænder.

Finansiering i sammenhæng med et generationsskifte

Der er mange forskellige måder at finansiere et generationsskifte, både mht. købesum, og beskatningen. Nogle af mulighederne er allerede nævnt ovenfor, men der er mange forskellige muligheder;

 • Gave (med 15% beskatning for børn)
 • Rente og afdragsfrit gældsbrev fra barn/barnebarn
 • Afdragsordninger
 • Skattemæssig succession
 • Opdeling i aktieklasser, hvor den nye ejer køber B aktierne til en lav værdi

Hvad der kan lade sig gøre i de enkelte tilfælde afhænger bl.a. af virksomhedsformen. Der skal typisk en skatteadvokat til at vurdere hvad der bedst kan betale sig, og hvad der gavner alle parter mest muligt.

Andre emner

Køb af virksomhed Salg af virksomhed Værdiansættelse Due diligence Virksomhedsoverdragelse Generationsskifte

Få rådgivning om generationsskifte

Ovenstående informationer er af almen karakter, og vi kan ikke sikre, at de er anvendelige i den givne sag. Det anbefales at du, forinden en beslutning, rådfører dig med en juridisk rådgiver.