International handel

Mange større virksomheder, som arbejder med eksport og import, eller har startet datterselskaber op i udlandet, bliver nødt til at indgå internationale handelsaftaler. Det giver anledning til en række problemstillinger, da partnerne nationalt har hver deres lov, og spørgsmålet er således hvilken lov, der er gældende for kontrakten eller aftalen. Man har dog på et international plan forsøgt at afværge en masse af disse problemer ved at indgå i forskellige internationale samarbejder, så man etablerer nogle fællesregler, som så er gældende for de lande der har indvilliget i samarbejdet. Dette gør handlen over grænsen meget lettere og mindre omkostningsfuld, da disse regler også er med til at forebygge større omkostninger på kontraktindgåelse, da reglerne vil være udfyldende for det, som man normalt vil have nedskrevet i kontrakt, samt omkostninger angående kontraktoverholdelse og afgørelse af retstvister.

Ikke alle er omfattet af fælles regler

Men selvom man har forsøgt at indgå disse samarbejder, så er det dog ikke alle områder/forhold, som er omfattet af disse lovregler, og det er heller ikke alle lande, som har indgået i sådan et samarbejde. Det kan derfor i mange tilfælde være nødvendigt med en gennemarbejdet kontrakt, som giver grundlag for aftalen mellem de to parter. Dette kan være et supplement til det område, hvor de fælles regler ikke regulerer, eller i tilfælde, hvor den ene kontraktspart ikke er med i et sådant arbejde, så kan det være nødvendigt med en mere omfattende kontrakt.

De vigtigste punkter i kontrakten

Der er en række forhold, som man skal være opmærksom på, når man indgår internationale aftaler, navnlig:

Kontraktspart: Det er vigtigt, at få slået fast, hvem der er aftalepart, altså hvem man indgår aftalen med. Er det eksempelvis en fysisk person, eller en juridisk person, som man indgår aftalen med? Er det den person man forhandler med, som er kontrahent, eller handler denne på vegne af en juridisk person.

Indholdet af kontrakten: Det er yderst vigtigt, at det fremgår klart af kontraksgrundlaget, hvad der helt præcist er genstand for kontrakten og hvad den omhandler. Ved internationale retshandler vil man ofte skulle nedskrive kontrakten på engelsk eller på andre fremmedsprog, hvorfor der er mulighed for fortolkningstvivl, hvorfor klarhed og tydelighed i kontrakten er desto mere vigtig.

Hvor og hvornår: Det bør fremgå klart af kontrakten, hvor det præcise leveringssted er for ydelsen/produktet, således at der ikke er tvivl om dette, samt hvornår risikoen for genstandens undergang overgår fra sælger til køber. Det må også tydeliggøres, hvornår den pågældende ydelse eller genstand skal præsteres.

Værneting: Hvis man kommer ud for en tvist mellem de kontraherende parter, så er det vigtigt at have slået fast, hvor sagen om tvisten skal føres. Det vil derfor være oplagt for parterne at indgå en aftale om dette forinden, hvis ikke der er fællesregler, som der regulerer dette.

Lovgivning: Når det er parter fra to forskellige lande, vil der være nationale love, der regulerer forholdene i hver deres land, og ofte vil de ikke medføre samme retsstilling. Det er derfor alt afgørende at vide, hvilket lands lov, der er gældende for kontraktsforholdet.

Det er vigtigt for virksomheder at lave et solidt forarbejde før man indgår internationale aftaler, samt sikre at der er tilstrækkelig kontraktsgrundlag for en sådan aftale.

Andre emner

Agent, franchise og forhandleraftaler International handel Købsaftaler Markedsføringsret Salgs- og leveringsbetingelser Samarbejdsaftale Transport og logistik aftaler

Få rådgivning om international handel

Ovenstående oplysninger er af almen karakter, og vi kan ikke sikre, at de er anvendelige i jeres givne sag. Det anbefales at du, forinden en beslutning, bliver rådgivet af en juridisk rådgiver.