Likvidation

En likvidation er en måde, hvorpå en erhvervsvirksomhed eller anden juridisk person som fx en fond kan ophøre frivilligt på. Ved likvidation sælges alle aktiver fra og midlerne bliver derved likvide, og efter al gæld og alle forpligtelser er blevet ordnet, betales et eventuelt overskud til aktionærerne i virksomheden.

En likvidation er ofte en meget langvarig proces, da der skal findes købere til aktiver, afsluttes løse ender og udbetales eventuelt overskud. Tidligt i processen tilknyttes en likvidator, hvilket oftest er en advokat, og en revisor, der sammen skal søge at sikre likvidationens gennemførelse så hurtigt og smertefrit som muligt.

Kun solvente selskaber kan likvideres

Kun solvente selskaber og fonde kan likvideres, men det betyder ikke, at alle likvidationer er frivillige. Insolvente selskaber skal i stedet for indsende en konkurserklæring og konkursboet skal herefter behandles af en kurator. En frivillig likvidation er i stedet muligheden for et solvent selskab, der ønskes opløst af aktionærerne selv.

Har et selskab eller anden juridisk person gentagne problemer med at overholde loven, kan likvidationen også foretages på anledning af Erhvervsstyrelsen. Her vil der altså ikke være tale om en frivillig likvidation. I stedet er der tale om en tvangsopløsning.

Eksempler på situationer, der kunne medføre en sådan tvangsopløsning, kunne blandt andre være manglende indsendelse af årsregnskab som er påkrævet for fx ApS og A/S eller manglende opretholdelse af en tilpas stor bestyrelse – eller noget så simpelt som manglende opdatering af ejerbogen for et selskab.

Aktionærer kommer til sidst i en likvidation

I løbet af likvidationen betales alle den juridiske persons forpligtelser, gældsposter og hvad der ellers måtte komme frem før end aktionærerne får det resterende og eventuelle overskud udbetalt. Har et selskab fx medarbejdere ansat på en langtidskontrakt, kan det være særdeles kostbart at opsige denne kontrakt, men denne udgift må indregnes før end det eventuelle overskud til aktionærerne kan udregnes og udbetales. Udbetalingen til aktionærerne er sidste skridt inden likvidationen er komplet.

Det eventuelle beløb, der udbetales til aktionærerne, kaldes likvidationsprovenuet.

Likvidator udpeges af bestyrelsen

Bestyrelsen vælger selv, hvilken eller hvilke likvidatorer, der skal stå for likvidationen. Som udgangspunkt bør likvidator være advokat og have en revisor tilknyttet sig under likvidationen, om end dette ikke er noget krav.

For mindre selskaber og fonde mv. vil det ikke være nødvendigt med mere end én enkelt likvidator. Til større selskaber er det dog normalt at have 2 eller flere likvidatorer tilknyttet likvidationen med henblik på at sikre dennes gennemførsel så hurtigt som muligt. Det er ikke uset, at en likvidation trækker sig over mange måneder, da det at samle og sælge et større selskabs aktiver er en endog særdeles tidskrævende opgave – både for én og flere likvidatorer.

Likvidator overtager under likvidationen reelt ansvaret og driften af selskabet. Dette sker dog under et skærpet erstatningsansvar, et såkaldt professionsansvar, hvorefter likvidatoren kan blive stillet til ansvar for handlinger, der ikke ud fra et professionelt synspunkt kan forsvares. Denne erstatningssag skal i givet fald køres efter likvidationens færdiggørelse.

Andre emner

Betalingsstandsning Konkursbegæring Konkursbehandling Likvidation Tvangsopløsning Rekonstruktion

Få rådgivning om likvidation

Oplysningerne du finder her er generelle. Det er ikke sikkert, at de passer i din konkrete situation. Vi anbefaler at I, forinden en vigtig beslutning, søger rådgivning hos en advokat eller en anden professionel rådgiver.