Markedsføringsret

Markedsføring udgør et centralt element i enhver erhvervsdrivende virksomhed, hvorfor det yderst vigtigt for virksomheder at have kendskab til markedsføringsretten. Markedsføringsretten er nedskrevet i markedsføringsloven, som trådte i kraft d. 1. juli 2006.

Markedsføringsretten, som også kendes under navnet konkurrencereguleringsretten, vedrører reglerne om uretmæssig og illoyal konkurrence. Lovens § 1 beskriver dens formål, nemlig at udøve god markedsføringsskik; ” § 1. Erhvervsdrivende omfattet af denne lov skal udvise god markedsføringsskik under hensyntagen til forbrugerne, erhvervsdrivende og almene samfundsinteresser”.

Bestemmelsen giver indfører et generelt princip for erhvervsdrivende, når de skal udforme deres markedsføring, og skaber en overordnet adfærdsnorm.

Hvem markedsføringsloven gælder for

Markedsføringsloven vil være central for erhvervsvirksomheder, men finder også anvendelse på offentlig virksomhed, i det omfang der udbydes varer og tjenesteydelser på markedet.

Markedsføringsloven er således med til at skabe en grænse for hvilke midler, der er acceptable og lovlige under konkurrencens udøvelse.

Ikke alle kan frit markedsføre deres produkter

Alle virksomheder har som udgangspunkt fri adgang til at reklamere for deres produkter, men der er dog begrænsninger for virksomheder, der udbyder sundhedsydelser, lægemidler, fødevarer, tobak og alkohol. For disse forskellige produkter er der lavet særskilte love, som behandler reglerne for de forskellige produkter. Eksempelvis skal reklame for lægemidler være fyldestgørende og saglig, og må ikke vildlede eller overdrive mht. produktets effekt og egenskaber. Alkohol må ikke markedsføres påtrængende, provokerende eller overtalende, og må ikke rettes mod børn eller forbindes med idræt og sport, herunder sportsbeklædning. Da begrænsningerne på dette område er reguleret ikke blot i markedsføringsloven, men også andre særskilte love, kan det være svært at få overblikket over disse begrænsninger, hvorfor der må opfordres til at søge juridisk assistance inden man sætter sin markedsføringskampagne i gang.

Pas på vildledende markedsføring

Det følger endvidere af markedsføringsloven at virksomheder ikke i deres markedsføring må anvende vildledende eller urigtige angivelser eller udelade væsentlige informationer, såfremt det er egnet til mærkbart at forvride forbrugernes eller andre erhvervsdrivendes økonomiske adfærd på markedet. En konkretisering af denne bestemmelse kan gives ved, at de følgende 3 betingelser skal være opfyldt, for at der er tale om en vildledende markedsføring;

  1. Angivelser eller fortielser(udelade væsentlige information), der ved deres form/indhold er
  2. egnede til at bibringe markedet en forkert opfattelse af varen eller tjenesteydelse, og
  3. når disse angivelser eller undladelser er relevante for købsbeslutningen eller anden markedsadfærd

Det er ikke nødvendigt, at det kan påvises, at visse købere er blevet vildledt, men blot at reklamen er egnet til at påvirke købsadfærden. Angående vildledning har der opstået en række typetilfælde, som især omfatter prisforhold/angivelser(udtryk som rabat, udsalg, normalpris m.m.) og kvalitetsangivelser(varebetegnelser).

Mange af reglerne i markedsføringsloven er meget lettilgængelige og letforståelige, så vil især området om vildledning samt den generelle klausul om god markedsføringsskik være svær at vurdere om de er opfyldt eller ej, da det vil afhænge af en konkret vurdering, og loven tager selvfølgelig ikke stilling til mere konkrete tilfælde. Man vil således kunne søge juridisk assistance hos advokater eller jurister til besvarelse af disse spørgsmål, således at man ikke spilder sin kapital på ulovlig markedsføring eller bliver påført erstatningssager.

Andre emner

Agent, franchise og forhandleraftaler International handel Købsaftaler Markedsføringsret Salgs- og leveringsbetingelser Samarbejdsaftale Transport og logistik aftaler

Få rådgivning om markedsføringsret

Oplysningerne ovenfor er generelle. Det er ikke sikkert, at de passer i jeres konkrete situation. Vi anbefaler at I, forinden en vigtig beslutning, bliver rådgivet af en advokat eller en anden professionel rådgiver.