Værdiansættelse

Tilfælde hvor man har brug for en værdiansættelse

En værdiansættelse af en virksomhed kan typisk være relevant i to tilfælde. Et ene tilfælde er når man vil købe/sælge en virksomhed. Det andet tilfælde er hvis der sker ændringer i ejerkredsen, f.eks. pga. uoverensstemmelser hvor en part skal købes ud, eller hvis der er nogle der gerne vil købe sig ind i virksomheden.

Regnskabsanalyser og værdiansættelse

En væsentlig del af at lave en værdiansættelse af en virksomhed er at kigge på virksomhedens regnskaber og virksomhedens budgetter. Dog er der mange forskellige måder at analysere sig frem til en værdiansættelse, og i praksis bliver der ofte brugt en blanding af de forskellige metoder;

Discounted cash-flow (DCF) metoden

Denne metode til at værdiansætte en virksomhed tager udgangspunkt i værdien af det fremtidige cash flow som virksomheden genererer. Det fremtidige cash flow bliver omregnet til en nutidsværdi (dvs. den værdi som virksomheden har i dag) hvor man tager højde for den minimumsforrentning man forventer på investeringen. Minimumsforrentningen fastsættes typisk ud fra køberens risikoprofil.

Markedsmetoden

Værdiansættelse ved brug af markedsmetoden tager udgangspunkt i sammenlignelige virksomheder. Det kan både være børskurser på sammenlignelige virksomheder, men også tidligere virksomheder som er blevet handlet, hvis sådanne tal er offentliggjorte.
Med markedsmetoden kan man typisk skelne imellem to forskellige metoder; direkte og relativ prissammenligning. Under en direkte prissammenligning bruges den absolutte pris til at sammenligne virksomhederne. Ved relative prissammenligninger sammenligner man nøgletal/forholdstal fra regnskabet fra de sammenlignelige virksomheder.

Substansmetoden

Ved at bruge substansmetoden til en værdiansættelse tager man udgangspunkt i summen af de enkelte aktivers værdi. Det vil sige at værdiansættelsen er ud fra en vurdering af markedsværdien af de enkelte aktiver. Det kan f.eks. være maskiner, ejendomme, varelagre og goodwill, hvor goodwill bl.a. vil repræsentere fremtidig indtjening.

Pay-off metoden

Pay-off metoden i sammenhæng med en værdiansættelse har stor fokus på købers risiko ved købet. Hvis en køber skal investere 10 mio. DKK, hvornår vil han så have tjent pengene hjem igen? Her tages der højde for evt. fremtidige investeringer, og alt bliver vejet op imod hvornår en køber kan forvente at kunne tjene sin investering hjem igen.

Multiplier metoden

Multiplier metoden er typisk mest brugt til værdiansættelse af børsnoterede selskaber, og er et udtryk for hvad en køber vil betale per krone virksomheden tjener. Værdiansættelsen er med andre ord et udtryk for den multiplier en potentiel køber stiller op. Der ses som udgangspunkt bort fra egenkapital, værdier i ejendomme, driftsmilder, samt andre aktiver, da den kun kigger på indtjeningen. Multiplieren er meget afhængig af både virksomhed og branche, og der kan ikke sættes nogle generelle regler op. I stedet skal det vurderes fra virksomhed til virksomhed.

Andre faktorer som spiller ind på en værdiansættelse

Livscyklus i branchen

En prisfastsættelse kan svinge meget alt efter hvor virksomheden befinder sig i sin livscyklus i forhold til branche og sine produkter. Har virksomheden mange produkter i voksende markeder, så vil prisen også være højere, end hvis virksomheden har produkter som er repræsenteret i markeder hvor der er en faldende omsætning.

Vurdering af aktivers levetid /værdi

En virksomheds aktiver kan have afgørende indflydelse på hvornår der er brug for nye investeringer. Der er stor forskel på om maskinernes levetid er på f.eks. 3 år eller 7 år. Forretningskritiske investeringer i aktiver kan være nødvendige, og derved også være med til at påvirke hele virksomhedens værdiansættelse.

Vurdering af organisationen – nøglemedarbejdere og kompetencer

Mange virksomheder står og falder med deres nøglemedarbejdere, den viden de har og de kompetencer de besidder. Derfor er det vigtigt at vurdere hvor skrøbelig en virksomhed er. F.eks. er det i mange små virksomheder virksomhedsejeren som også dækker meget af den interne viden og kompetencer som holder virksomheden i gang. Værdiansættelsen skal tage højde for det videnstab der kan ske i sammenhæng med et ejerskift, og det bør også vurderes om der skal tilføjes betingelser i en potentiel købs/salgskontrakt som tager højde for forankringen af den værdi der ligger gemt i nøglemedarbejderne. Nogle nøglemedarbejdere skal måske endda bindes til virksomheden for at sikre den fortsatte drift.

Strategiske muligheder og synergier – kunde og leverandørsammensætning

En virksomhed er ikke bare en værdi i sig selv. En potentiel køber kan opnå synergi-effekter ved at købe en virksomhed. Det kan være at virksomheden har en kundedatabase man kan sælge nye produkter ind til, distributionsaftaler, partnere eller strategisk vigtige kunder som gør at de ikke bare udgør en værdi, men at der opstår synergi effekter og derved opstår ekstra værdi hvis det bliver sat i sammenhæng med andre virksomheder og deres aktiver. Det er derfor vigtigt at tage højde for de strategiske muligheder der kan være for en potentiel køber, da værdiansættelsen kan blive påvirket meget her.

Produktportefølje

Produktporteføljen er en vigtig faktor i værdiansættelsen af en virksomhed. Er virksomhedens produkter komplementere til en købers eksisterende produktportefølje så vil værdien af en produktportefølje være højere end hvis de f.eks. dækkede de samme markeder.

En produktportefølje bør også vurderes ud fra hvad der ligger i pipelinen, og hvor langt produkterne er fra at være klare til at blive solgt, samt hvilken risiko der er forbundne med dem.

k3. Nødvendige investeringer i virksomheden

En virksomheds værdi er ikke kun afgjort af hvad der skal betales for at overtage den. En køber af en virksomhed bør i lige så højt omfang vurdere hvad der ligger af efterfølgende nødvendige investeringer for at kunne realisere virksomhedens værdi. Gøres dette ikke, så kan man meget nemt lave en forkert prisfastsættelse.

Samfundsudvikling

En værdifastsættelse bør ikke kun ske ud fra at kigge på selve virksomheden. Omgivelserne og samfundets udvikling bør også tages med i betragtningen når man skal vurdere værdien af en virksomhed. Er virksomhedens brancher eller produkter inden for områder hvor der er stor statslig regulering af forholdene, tilskudsordninger, eller er produkterne med eller imod generelle markedstrends? For at vurdere dette kræver det ofte at man kender til regler og love inden for branchen, samt at have en grundlæggende branche-kendskab.

Andre emner

Køb af virksomhed Salg af virksomhed Værdiansættelse Due diligence Virksomhedsoverdragelse Generationsskifte

Få rådgivning om værdiansættelse

Oplysningerne du finder her er generelle. Det er ikke sikkert, at de passer i din konkrete situation. Vi anbefaler at I, forinden en vigtig beslutning, søger rådgivning hos en advokat eller en anden professionel rådgiver.