Rekonstruktion

For både en fysisk og juridisk person (typisk et selskab) er det muligt at begære rekonstruktion, der har til formål enten at skabe solvens eller at skabe en passende afvikling af ens aktiviteter.

En begæring om rekonstruktion sendes til Skifteretten, der såfremt formkrav er opfyldt sætter en rekonstruktør på opgaven. Denne rekonstruktør vil oftest være en advokat med speciale i selskabsret, hvis der er tale om en virksomheds- eller selskabsafvikling.

Når først en begæring om rekonstruktion er indsendt til Skifteretten, er det ikke muligt at trække den tilbage. Der er kun 3 mulige udfald herefter;

  • Den fysiske eller juridiske person bliver solvent, og der derved slet ikke er behov for en rekonstruktion
  • Der skabes en akkordaftale mellem skyldner og kreditorer
  • Skyldneren går konkurs og en egentlig konkursbehandling går i gang.

Selve begæringen om rekonstruktion skal indeholde visse informationer og en betaling på 750kr til Skifteretten. Er formalia for rekonstruktionsbegæringen ikke opfyldt, er der fx ikke medtaget en liste over passiver og aktiver, er begæringen uden kraft og vil ikke blive fulgt. Det vil være nødvendigt at indsende en ny og betale retsafgiften på ny.

Møde med kreditorer omkring rekonstruktionen

Indenfor 4 uger efter rekonstruktionsbehandlingen er påbegyndt, sørger Skifteretten for at arrangere et møde mellem skyldner og kreditorer – et såkaldt planmøde. Under dette møde fremlægger den førnævnte rekonstruktør en plan for, hvordan rekonstruktionen af personen eller selskabets virke skal foregå, herunder en plan for betaling af kreditorer. Det er et krav, at kreditorerne kan godkende denne plan, før end selve rekonstruktionen kan begynde.

Vælger kreditorerne ikke at acceptere planen, og kan de i øvrigt ikke nå til enighed med rekonstruktøren, afsluttes rekonstruktionsbehandlingen og en egentlig konkursbehandling påbegyndes i stedet for. Her vil personens, virksomhedens, selskabets eller fondens aktiver bliver frasolgt og kreditorernes krav vil i så stort omfang som muligt blive dækket. Dette varetages af en kurator, hvilket også typisk er en advokat.

Tvangsakkord med kreditorer og / eller virksomhedsoverdragelse

Efter cirka et halvt år afholdes, såfremt der var enighed om rekonstruktionsplan ved planmødet, et afstemningsmøde igen med diverse kreditorer. Dette vil typisk indeholde et forslag til tvangsakkord, hvorefter de forskellige kreditorer efter størrelsen af deres krav og hvornår det blev stiftet forsøges betalt i så høj grad som muligt. Afstemningsmødet kan også indeholde en virksomhedsoverdragelse – eller blot dette.

En fuld rekonstruktion tager typisk meget lang tid – mellem et halvt og et helt år. Denne tid går blandt andet på at rekonstruktøren skal skabe en løsning tilfredsstillende for begge parter, at arrangere møder og at skabe en plan også for afvikling af virksomheden, er det ikke muligt at skabe en reel rekonstruktion.

Målet med at begære om rekonstruktion fremfor en konkursbehandling vil naturligvis være at opretholde virksomhedens drift. Dette kan gøres ved at skabe en akkordaftale med kreditorer, at skabe ny kapital eller at sælge aktiver eller divisioner fra, hvorefter personen eller selskabet igen er solvent og rekonstruktionen har været med.
En rekonstruktion kan også udmunde i at sunde divisioner af et selskab eller en virksomhed overføres til et nyt selskab sammen med gælden til kreditorer, hvorefter det oprindelige foretagende ophører. På denne måde er det muligt at fortsætte med den sunde del af forretningen og samtidigt forbedre kreditors stilling og mulighed for at få sine penge.

Andre emner

Betalingsstandsning Konkursbegæring Konkursbehandling Likvidation Tvangsopløsning Rekonstruktion

Få rådgivning om rekonstruktion

Oplysningerne du finder her er generelle. Det er ikke sikkert, at de passer i din konkrete situation. Vi anbefaler at I, forinden en vigtig beslutning, søger rådgivning hos en advokat eller en anden professionel rådgiver.